warto wiedzieć

\

Do 15 dnia miesiąca:

Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracowników i zleceniobiorców spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji itp.

\

Do 20 dnia miesiąca:

Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – dotyczy przedsiębiorcy opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy też jako wspólnik spółki, przedsiębiorcy zatrudniający pracowników/zleceniobiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, które zatrudniają inne osoby, w tym spółki osobowe (tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

\

Do 20 dnia miesiąca:

Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28),

Termin wpłaty zaliczki PIT-36 na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,

Termin wpłaty zaliczki PIT-36L przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

\

Do 25 dnia miesiąca:

Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7),

Termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników.

\

Do 28 lutego roku następującego po roku podatkowym:

Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

\

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym:

złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ubiegły rok (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)

Uwaga: jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzien terminu uważa się następny dzień wolny po dniu lub dniach wolnych od pracy (art.12 par. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa – Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60, ost. zm. Dz.U. z 2006r. nr 66, po. 470).

Jesteśmy otwarci 5 dni w tygodniu

Pon-Pt: 10.00 – 17.00
Sobota: zamknięte
Niedziela: zamknięte

Adres

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84,
02-777 Warszawa

Telefon

tel.+48 22 446 36 09

Adres e-mail